Användarvillkor för Mitt Marbodal

1. Introduktion

1.1. Tack för att du har valt ”Mitt Marbodal”, en onlinetjänst (hädanefter ”Tjänsten”) där du kan hitta inspiration för planeringen av ditt kök samt spara idéer, inspirerande bilder och stämningsplank som hjälper dig att förverkliga visionen av ditt kök. Som del av Tjänsten kan du dela ditt konto med vår personal för att få hjälp och inspiration med ditt köksprojekt. Tjänsten tillhandahålls av Nobia Svenska Kök (hädanefter ”vi”, ”oss” eller ”vår”) som en separat, lösenordsskyddad del av www.marbodal.se (hädanefter ”Webbplatsen”).

1.2. Följande användarvillkor (hädanefter ”Villkoren”) styr de villkor under vilka Tjänsten tillhandahålls. Dessa Villkor är viktiga och påverkar dina lagliga rättigheter och skyldigheter. Läs dem därför noggrant. När du registrerar ett användarkonto samtycker du till dessa Villkor, vilka utgör ett avtal mellan dig och oss med avseende på Tjänsten. Du måste vara 18 år eller äldre för att kunna ingå ett sådant avtal med oss.

1.3. Vi kan komma att ändra dessa Villkor. Du kommer att meddelas om sådana ändringar via ett popupfönster med en kryssruta då du loggar in på kontot efter att ändringarna har börjat gälla. För att fortsätta använda Tjänsten måste du samtycka till de ändrade Villkoren (se avsnitt 11.4 nedan).

1.4. Vi kan komma att revidera Tjänsten eller lägga till nya funktioner, med eller utan föregående meddelande. Dessa nya funktioner kommer automatiskt att lyda under dessa Villkor. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst, temporärt eller permanent, avbryta Tjänsten (se avsnitt 11.3) eller delar av den utan föregående meddelande.

2. Registrering, användarnamn och lösenord

2.1. För att få tillgång till tjänsten måste du registrera ett användarkonto. Du registrerar användarkontot på Webbplatsen. Varje användare kan endast registrera ett användarkonto. Endast du får använda inloggningen och du kan därför inte dela dina inloggningsuppgifter eller ditt konto med tredje part. Du kan logga in på ditt användarkonto på Webbplatsen genom att använda dina vanliga inloggningsuppgifter eller din Facebook-inloggning, eller på annat och av oss anvisat sätt.

2.2. När du registrerar dig måste du uppge relevanta registreringsuppgifter, till exempel förnamn, efternamn, e-postadress och lösenord. Se
avsnitt 10 nedan för information om vår integritetspolicy. Det är viktigt att den information du uppger vid registreringstillfället är och förblir korrekt
och fullständig och att du regelbundet uppdaterar och ändrar registreringsuppgifterna om det behövs.

2.3. Registreringsuppgifterna är personliga. Du måste därför skydda dem mot obehörig åtkomst och du är ensam ansvarig för användningen av ditt användarkonto. Om du misstänker att ditt användarkonto används på ett obehörigt sätt eller att ditt användarnamn eller lösenord har försvunnit eller stulits ska du omedelbart meddela oss och ändra lösenordet så snart som möjligt.

3. Användning av tjänsten

3.1. Du får endast använda Tjänsten i de syften som beskrivs i avsnitt 1.1 ovan, och endast i enlighet med dessa Villkor. Du får inte – ej heller underlätta, orsaka eller uppmuntra till att – göra något av följande:
(i) använda Tjänsten eller delar av den i kommersiella eller offentliga syften
(ii) ta bort eller ändra meddelanden eller märkningar för copyright, varumärken eller annan immaterialrättslig egendom som Tjänsten omfattar eller som på annat sätt tillhandahålls genom Tjänsten
(iii) använda robot- eller spindelprogram eller andra system, enheter eller hjälpmedel för att få åtkomst till Tjänsten eftersom detta kan störa eller förstöra Tjänsten eller något av dess innehåll
(iv) bakåtkompilera, dekompilera, ta isär, analysera eller fastställa källkoder, algoritmer eller tekniker för Tjänsten eller relaterad infrastruktur
(v) kringgå, modifiera, ta bort, överföra, tillgängliggöra, förändra eller på annat sätt manipulera säkerhetsfunktioner, kryptering eller annan teknik eller programvara som ingår i eller används i anslutning till Tjänsten
(vi) använda en annan persons användarnamn och lösenord, eller
(vii) använda Tjänsten i andra olagliga eller olämpliga syften.

3.2. Tjänsten tillhandahåller ett begränsat lagringsutrymme som du kan använda för att överföra, tillhandahålla, publicera, skapa, visa, distribuera eller på annat sätt tillgängliggöra (sammantaget och hädanefter ”publicera”) innehåll, inklusive, men inte begränsat till, bilder, foton, data, videoklipp, texter, kommentarer eller annat material (hädanefter ”Användarinnehåll”).

3.3. Vi ansvarar inte för borttagning av eller oförmåga att lagra Användarinnehåll, eller dess säkerhet. Vi rekommenderar därför att du säkerhetskopierar ditt Användarinnehåll. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår praxis och våra lagringsregler, när som helst och utan föregående meddelande.

4. Ansvar för Användarinnehåll

4.1. Vi respekterar andra personers immaterialrättsliga egendom och vi förväntar oss att du gör detsamma. Observera att du är ansvarig och kan ställas till svars för allt ditt Användarinnehåll. Du intygar att du har alla erforderliga rättigheter att publicera Användarinnehåll via Tjänsten och att sådant Användarinnehåll – eller vår användning av detta innehåll enligt dessa Villkor – inte bryter mot dessa Villkor, andra personers immateriella rättigheter eller gällande lagstiftning. Du får till exempel inte publicera Användarinnehåll eller på annat sätt utföra aktiviteter i anslutning till Tjänsten, om detta
(i) kan inkräkta på, äventyra, belasta, begränsa eller på något sätt störa våra, våra licensgivares eller andra ägares egendomar eller immateriella rättigheter
(ii) kan äventyra eller försämra Webbplatsens, Tjänstens eller andra användarkontons användbarhet, inklusive, men inte begränsat till, skräppost, virus, trojanska hästar, internetmaskar och skadlig kod
(iii) är stötande, smädligt, obscent, ofredande, hotfullt, diskriminerande eller pornografiskt
(iv) är vilseledande, bedrägligt, falskt eller på annat sätt missvisande, eller
(v) stör Tjänsten, manipulerar eller försöker avsöka/söka efter sårbarheter i Tjänsten, vårt datorsystem eller vår infrastruktur.

4.2. Vi avsöker, övervakar, granskar eller redigerar inte Användarinnehåll. Vi förbehåller oss dock rätten, utan att det inverkar på möjligheten att göra andra påföljder gällande, att blockera eller ta bort Användarinnehåll utan föregående meddelande till dig, inklusive, men inte begränsat till, Användarinnehåll som vi anser kan bryta mot dessa Villkor.

5. Ansvarsfriskrivning

Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla Tjänsten fungerande så länge vi tillhandahåller den. Du är dock införstådd med att du använder Tjänsten av fri vilja och att Tjänsten tillhandahålls i befintligt och tillgängligt skick utan någon form av garanti eller säkerhet. Vi ger ingen garanti eller säkerhet rörande Tjänstens tillgänglighet, kvalitet eller funktion – detta begränsar dock inte giltigheten i vad som angivits ovan. Vi garanterar i synnerhet inte (i) att Tjänsten motsvarar dina krav, (ii) att användningen av Tjänsten är fri från störningar, förseningar eller defekter, (iii) att information som erhålls via Tjänsten är korrekt och fullständig, (iv) att resultat som erhålls från användning av tjänsten är korrekta och pålitliga, eller (v) att ditt Användarinnehåll inte förloras eller skadas.

6. Tredjepartsinnehåll, webbplatser, tjänster etc

6.1. Webbplatsen, inklusive Tjänsten, kan visa, innehålla eller tillgängliggöra innehåll från flera olika källor, däribland andra användare och tredje part. Vi tar inget ansvar för och kan inte ställas till svars för sådant innehåll från andra användare eller tredje part.

6.2. På Webbplatsen, vilket innefattar Tjänsten, kan det finnas länkar till andra webbplatser och tjänster som vi inte kontrollerar. Vi ansvarar inte för sådana webbplatser eller tjänster eller relationer med tredje part du kan komma att ha via sådana webbplatser eller tjänster. Du använder sådana webbplatser och tjänster av fri vilja och de kan vara föremål för andra villkor.

7. Ensamrätt

7.1. Alla upphovsrätter, domännamn, varumärken, patent och annan immaterialrättslig egendom som används och visas på Webbplatsen, vilket innefattar Tjänsten, tillhör oss och våra licensgivare. Dessutom tillhör innehåll (ditt Användarinnehåll undantaget), information, data eller dokumentation som vi gör tillgängliga för dig i anslutning till Tjänsten – eller som genereras av Tjänsten – oss och våra licensgivare.

7.2. Utöver den villkorade rätt att använda Tjänsten som du uttryckligen beviljas i enlighet med dessa Villkor, ger vi dig ingen rätt, vare sig indirekt eller på annat vis, att använda någon av våra eller våra licensgivares immaterialrättsliga egendom.

7.3. Du behåller ägandet av alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, i och till ditt Användarinnehåll. Vi kan använda bilder från ditt Användarinnehåll i marknadsföringsmaterial först när du uttryckligen har samtyckt till detta. Du kommer naturligtvis att få ta del av och godkänna villkoren för sådan användning i förväg.

8. Skadeersättning

Du samtycker, på egen bekostnad, till att fullständigt gottgöra och (på vår begäran) försvara och hålla oss, anställda, styrelseledamöter, agenter, distributörer, leverantörer, återförsäljare och licensgivare skadeslösa för eventuella förluster, kostnader (inklusive, men inte begränsat till, rimliga advokatarvoden) eller krav som uppkommer till följd av eller i samband med din användning av Tjänsten, brott mot Villkoren, lagstiftning eller tredje parts rättigheter.

9. Ansvarsbegränsning

9.1. Din enda möjlighet att komma till rätta med problem, otillfredsställelse eller skador på grund av Tjänsten är att sluta använda Tjänsten och avsluta ditt konto.

9.2. Om ansvarsbegränsningen enligt beskrivningen i avsnitt 9.1 inte är tillåten enligt tillämplig lagstiftning är vi ansvariga för skador som uppstår på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet som utgör ett brott mot våra skyldigheter, eller uppsåt eller grov oaktsamhet som utgör ett brott mot lag.

9.3. Om det sker ett brott mot väsentliga avtalsförpliktelser är vi ansvariga för typiskt förutsebara skador, så länge det inte rör sig om ett fall som definieras i avsnitt 9.2.

9.4. Ytterligare skadeansvar är uteslutet. Framför allt ska vi inte under några omständigheter hållas ansvariga för direkta eller indirekta förluster eller följdskador, inklusive, men inte begränsat till, förlust i form av utebliven vinst, skadade eller förlorade data, underlåtenhet att ta emot data, avbrott i verksamheten eller andra verksamhetsrelaterade skador eller förluster som orsakats av, eller som kan ha samband med, användning av eller oförmåga att använda Tjänsten, oavsett om kravet grundas på avtal, garanti eller skadeståndansvar (inklusive vårdslöshet).

10. Integritetspolicy

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter i den omfattning och i enlighet med det syfte som beskrivs i vår integritetspolicy. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in personuppgifter samt hur de används, lagras och delas. Du kan läsa integritetspolicyn nedan.

11. Villkor och avslutning

11.1. Dessa Villkor träder i kraft den dag du registrerar ditt användarkonto och fortsätter att gälla fram till dess att du avslutar användarkontot.

11.2. Du har rätt att när som helst och utan särskilt skäl avsluta ditt användarkonto och därmed din användning av Tjänsten. Du kan till exempel avsluta användarkontot direkt på Webbplatsen.

11.3. Vi har rätt att när som helst och utan särskilt skäl avsluta eller blockera din åtkomst till användarkontot och därmed din användning av Tjänsten. Avslutningen, eller i förekommande fall avstängningen, kommer att meddelas dig i samband med avslutning eller avstängning.

11.4. Utan att begränsa giltigheten i vad som angivits i avsnitt 11.3 har vi rätt att utan föregående meddelande avsluta ditt användarkonto och därmed din användning av Tjänsten om du
(i) bryter mot något av villkoren i dessa Villkor
(ii) inte samtycker till revideringar eller ändringar i dessa Villkor
(iii) inte loggar in på ditt konto under en period längre än sex månader.

11.5. I händelse av att ditt användarkonto avslutas, antingen av dig eller av oss, kommer följande avsnitt i Villkoren fortfarande att gälla: 3.3, 4.1, 6, 7, 8, 9, 12 och 13.

12. Allmänt

12.1. Dessa Villkor, tillsammans med integritetspolicyn, utgör hela avtalet mellan dig och oss samt ersätter och avbryter andra eventuella tidigare muntliga eller skriftliga avtal, meddelanden och överenskommelser som rör Tjänsten.

12.2. Underlåtenhet att tillämpa någon av bestämmelserna i dessa Villkor ska inte ses som ett avstående från denna eller någon annan bestämmelse däri. Du får inte överlåta eller delegera dessa Villkor eller någon av dina därmed förbundna rättigheter eller skyldigheter. Icke-auktoriserade överlåtelser är inte giltiga. Du är medveten om och samtycker till att vi kan överlåta, eller överföra på underleverantörer, våra rättigheter och skyldigheter i enlighet med dessa Villkor.

12.3. Om någon bestämmelse i Villkoren skulle ogiltigförklaras eller om den av någon anledning eller i någon utsträckning inte kan tillämpas, får en sådan bristande giltighet eller tillämpbarhet inte på något sätt innebära att de övriga bestämmelserna i Villkoren påverkas, blir ogiltiga eller blir omöjliga att göra gällande, och tillämpningen av denna bestämmelse skall verkställas i den utsträckning lagen tillåter.

13. Gällande lagstiftning och jurisdiktionsområde

Svensk lag ska reglera dessa Villkor, utan hänsyn till valmöjligheter eller motstridiga rättsprinciper, såvida inte detta strider mot tvingande lag i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i något annat jurisdiktionsområde. Exklusiv laga domstol för eventuella tvister som kan uppstå under dessa Villkor ska vara Tidaholm, Sverige. Som konsument i en EU-medlemsstat har du dock rätt att hänskjuta ärendet till den distriktsdomstol eller tingsrätt som är behörig för din hemort.

Senast uppdaterad januari 2017