Hållbarhets- och Kvalitetspolicy

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Arkitekt plus vit05

En presentation av samarbetspartners i vårt miljöarbete

Closeup vitrinskåp hantverk2

Hållbarhet- och Kvalitetspolicy

Nobia Svenska Kök AB har som policy att "göra rätt från början" och fortlöpande arbeta för att bidra till ett hållbart samhälle och minimera miljöpåverkan. Vi strävar efter att alla medarbetare ska jobba proaktivti och ta ansvar för att lämna tydliga och kompletta underlag vidare till nästa led. Vi ska:

•     bedriva kvalitets-, hållbarbets-, och arbetsmiljöarbetet som en integrerad del i företagets strategi

•    genom förebyggande och ständiga förbättringar driva mot ett hållbart samhälle, förbättra kvalitén och öka kundnöjdheten.

•     göra det enkelt att vara samarbetspartner såväl intern som extern genom vårt sätt att kommunicera inom alla områden

•     utbilda, informera och engagera samarbetspartners såväl interna som externa syfte att utvecklas, förstå och trygga framtiden

•     efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal, anvisningar, regler och andra bindande krav

Svanenmärkt

Svanenmärkta produkter är inte bara ett omsorgsfullt val för miljön. Det är också ett smart val som klarar hårda funktions- och kvalitetskrav

Våra stommar och flertalet luckor, dekortillbehör, ryggar, baldakiner ingår i vårt Svanensortiment.

Svanenmärkta produkter:

•     håller hög kvalitet

•     är lätt att plocka isär och återvinna

•     innehåller ej träråvara från skyddsvärda skogar

•     innehåller minimalt med miljö- och hälsofarliga ämnen

•     kontrolleras av en tredje part 

 Kraven höjs succesivt för att produkterna alltid ska vara det bästa valet ur miljö- och hälsosynpunkt 

RISE Certifiering

RISE Certifiering vill, genom dialog och samarbete, bidra till att utveckla våra kunders goda affärer på ett hållbart sätt

Vårt Miljö- och Kvalitetssystem är certifierat av RISE Certifiering.

Vi utfärdar certifikat enligt en lång rad standarder inom ledningssystem, produkt och person. 

Marbodal SundaHus logo

Vi har produkter bedömda i Sunda Hus

 Fastighetsägaren/beställaren vill:

•     Undvika/fasa ut farliga ämnen

•     Använda byggvaror som är de bästa ur miljö- och hälsosynpunkt

•     Dokumentera materialvalen för framtiden

•     Minskade saneringskostnader

•     Certifiering av byggnader

logo byggvarubedömningen

Användningsområden

Fastighetsbolag/Byggherrar:

•     Val av material

•     Verktyg för att nå mål/certiifieringskrav

•     Underlag för underhållsplaner

•     Dokumentation

Materialleverantörer:

•     Deklarera innehåll i byggaror

•     Ta fram byggvaror med bättre miljöprestanda

Konsulter/Entreprenörer:

•     Ett verktyg/hjälpmedel för att leva upp till beställarens krav

Marbodal Basta logo

Giftfritt byggande med BASTA

Vi är anslutna till BASTA.

•     Strategi för att uppnå samhällets långsiktiga målsättning om en giftfri miljö

•     Praktisk metod för att säkerställa kunskap och tillgång på information om farliga

      ämnen i leverantörskedjan

•     Säkerställa byggande utan särskilt farliga ämnen

•     Säkerställa kunskap om bedömning och hantering av risker

•     Driva på utvecklingen av varor utan särskilt farliga ämnen

logo EL-Kretsen

Producentansvar på Elektriska och Elektroniska produkter, WEEE

El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade elektriska och elektroniska produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt korrekt sätt enligt gällande lagar. 

Säkerheten i systemet är A & O.

Rapporteringskrav på förbehandlarna:

•     100 kilo mottaget avfall är 100 kr redovisat material

FTI logo

Vi är anslutna till fti Förpacknings- & Tidningsinsamlingen enligt gällande lagkrav

•     Tillhandahåller ett insamlingssystem för förpackningar

•     Se till att förpackningarna återvinns

•     Rapportera resultaten till Naturvårdsverket

•     Förpackningarnas volym och vikt ska begränsas till det som krävs för en god säkerhets - och hygiennivå

Ramboll

Lagbevakning och Lagrevision. För att ha kontroll så att vi följer den miljölagstiftning som Marbodal berörs av och har kunskapen om hur lagen påverkar oss, samverkar vi med Ramboll. Miljölagstiftning som främst berör oss är Miljöbalken (Kunskapskravet, Försiktighets-, Produktvals-, Hushållsprincipen) och lagen om avfall och Producentansvar. Det innebär att vi har ansvar för att förebygga negativa miljöeffekter och att miljöhänsyn tas i vår verksamhet samt att vårt avfall hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.