Marbodals hållbarhetsarbete

Hållbarhet är ett mycket viktigt område för oss. Vi vill bidra till en hållbar framtid genom att hjälpa våra kunder att leva ett mer hållbart liv i köket. Dessutom vill vi minimera eventuella negativa effekter från våra produkter och processer på människor och på den här planeten. Vår ambition är att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete både för våra produkter och vår verksamhet.

Marbodal tåg

Vårt fokus

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor identifieras med hjälp av den dialog som förs med våra intressenter. Dessa fokusområden sätter prioriteringarna för vårt arbete framöver.

Hållbara materialval
Material från källor med begränsad påverkan på människa och miljö.

Produktansvar
Produktsäkerhet och produktutveckling som beaktar människa och miljö samt transparent
produktspecifikation.

Ansvarsfulla inköp
Urval, uppföljning och granskning av leverantörer med respekt för mänskliga rättigheter, miljö
och affärsetik som grund.

Arbetsvillkor, hälsa och säkerhet
Säkra arbetsplatser med rättvisa villkor där respekt för mänskliga rättigheter, individen och
mångfald främjas.

Minskad klimatpåverkan och hållbar resursanvändning
Minskad klimatpåverkan i livscykeln, effektiv resursanvändning, återvinning och avfallshantering.

Affärsetik och anti-korruption
Arbetssätt och förhållningssätt för att säkra lagefterlevnad, främja transparens och säkerställa
god affärsetik i värdekedjan.

Läs mer om Nobias hållbarhetsarbete här

4 tips på hur du kan leva mer hållbart i ditt kök

Träffa Amanda Jackson, Hållbarhetschef på Nobia