Vårt miljöarbete

En presentation av samarbetspartners i vårt miljöarbete

Miljöfolder 20161128

Marbodal Malevik ljus

En presentation av samarbetspartners i vårt miljöarbete

Closeup vitrinskåp hantverk2

Miljö- och Kvalitetspolicy

Göra rätt från början.

Fortlöpande arbeta för att minimera miljöpåverkan.

Vi strävar efter att alla medarbetare ska jobba proaktivt och ta ansvar för att lämna tydliga och kompletta underlag vidare till nästa led.

Vi ska:

•     Bedriva kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöarbetet som en integrerad del i företagets strategi

•    Genom förebyggande och ständiga förbättringar minimera negativ miljöpåverkan. Öka kvalitén och kundnöjdheten

•     Göra det enkelt att vara samarbetspartner såväl intern som extern genom vårt sätt att kommunicera inom alla områden

•     Utbilda, informera och engagera samarbetspartners såväl interna som externa syfte att utvecklas, förstå och trygga framtiden

•     Efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal, anvisningar och regler

Svanenmärkt

Ett Svanenmärkt kök är inte bara ett omsorgsfullt val för miljön. Det är också ett smart val då köket klarar hårda funktions- och kvalitetskrav

Våra stommar och flertalet luckor ingår i vårt Svanensortiment.

Ett Svanenmärkt kök:

•     håller hög kvalitet

•     är lätt att plocka isär och återvinna

•     innehåller ej träråvara från skyddsvärda skogar

•     innehåller minimalt med miljö- och hälsofarliga ämnen

•     kontrolleras av en tredje part 

 Kraven höjs succesivt för att köket alltid ska vara det bästa valet ur miljö- och hälsosynpunkt 

Marbodal Basta logo

Giftfritt byggande med BASTA

Vi är anslutna till BASTA.

•     Strategi för att uppnå samhällets långsiktiga målsättning om en giftfri miljö

•     Praktisk metod för att säkerställa kunskap och tillgång på information om farliga

      ämnen i leverantörskedjan

•     Säkerställa byggande utan särskilt farliga ämnen

•     Säkerställa kunskap om bedömning och hantering av risker

•     Driva på utvecklingen av varor utan särskilt farliga ämnen

Marbodal SP Certifiering logo

SP Certifiering vill, genom dialog och samarbete, bidra till att utveckla våra kunders goda affärer på ett hållbart sätt

Vårt Miljö- och Kvalitetssystem är certifierat av SP Certifiering.

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT

Vi utfärdar certifikat enligt en lång rad standarder inom ledningssystem, produkt och person. 

Marbodal SundaHus logo

Vi är anslutna till Sunda Hus

 Fastighetsägaren/beställaren vill:

•     Undvika/fasa ut farliga ämnen

•     Använda byggvaror som är de bästa ur miljö- och hälsosynpunkt

•     Dokumentera materialvalen för framtiden

•     Minskade saneringskostnader

•     Certifiering av byggnader

logo byggvarubedömningen

Användningsområden

Fastighetsbolag/Byggherrar:

•     Val av material

•     Verktyg för att nå mål/certiifieringskrav

•     Underlag för underhållsplaner

•     Dokumentation

Materialleverantörer:

•     Deklarera innehåll i byggaror

•     Ta fram byggvaror med bättre miljöprestanda

Konsulter/Entreprenörer:

•     Ett verktyg/hjälpmedel för att leva upp till beställarens krav

logo EL-Kretsen

Producentansvar på Elektriska och Elektroniska produkter, WEEE

El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade elektriska och elektroniska produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt korrekt sätt enligt gällande lagar. 

Säkerheten i systemet är A & O.

Rapporteringskrav på förbehandlarna:

•     100 kilo mottaget avfall är 100 kr redovisat material

FTI logo

Vi är anslutna till fti Förpacknings- & Tidningsinsamlingen enligt gällande lagkrav

•     Tillhandahåller ett insamlingssystem för förpackningar

•     Se till att förpackningarna återvinns

•     Rapportera resultaten till Naturvårdsverket

•     Förpackningarnas volym och vikt ska begränsas till det som krävs för en god säkerhets - och hygiennivå

Logo Prognoscentret

Att mäta kundnöjdhet

Vi anlitar Prognoscenter för att mäta kundnöjdhet.

•     Hög kundnöjdhet ger förusättning för att driva en framgångsrik verksamhet med god lönsamhet.

•     Vi kan hjälpa företag med att kontinuerligt mäta kundernas nöjdsamhet med hjälp av en undersökning grundad på etablerad forskning och teori

•     Företaget kan utifrån sitt egna resultat jämföra sin egen prestation mot andra aktörer och fatta beslut kring åtgärder som ska generera högre kundnöjdhet på sikt.

Undersökningen ger företag en möjlighet att identifiera den effektivaste vägen mot högre kundnöjdhet!

Logo Askengren & Co

Lagbevakning och lagrevision